Radio DAB

Více o DAB+
přijímače pro digitální rozhlas DAB+
radiodab.cz
Více o DAB+
Přejít na obsah
Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího RTI cz s.r.o., IČ 25224905, DIČ CZ25224905, se sídlem Zikmunda Wintra 1282/21, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 10373, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy, záruka za jakost, práva z vadného plnění

Kupující-spotřebitel má dle ust. § 1829 odst. 1 OZ právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Za tímto účelem musí kupující vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy, který je na těchto internetových stránkách k dispozici a odeslat jej prodávajícímu. Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu přijetí formuláře o odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu nejpozději do 14 dnů zboží, které od něho obdržel, a to v nepoškozeném stavu, čisté, s originálním obalem, v opačném případě vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky snížené o náklady vynaložené prodávajícím pro uvedení zboží do původního stavu. Nárok prodávajícího na náhradu škody tím není dotčen. Prodávající je povinen kupujícímu-spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal.

Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Faktura slouží jako záruční list. V případě, že se vada projeví v průběhu 6 měsíců od převzetí kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. V případě, že vadné plnění je podstatným porušením smlouvy, má kupujícím právo v souladu s ust. § 2106 OZ na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady. V případě, že vadné plnění je nepodstatným porušením smlouvy, má kupující v souladu s ust. § 2107 OZ právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, prodávající je povinen potvrdit tuto skutečnost v souladu s ust. § 2173 OZ písemně.

V případě kupujícího - jiného subjektu odlišného od spotřebitele, je tento oprávněn uplatnit právo z vady, která se u spotřebního zboží vyskytne ve lhůtě 6 měsíců od převzetí. V takovém případě se sjednává odchylně od OZ, že výskyt opravitelné vady se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy, při nepodstatném porušení smlouvy má kupující - jiný subjekt právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, při podstatném porušení smlouvy má kupující - jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.  Práva z vad se uplatňují u prodávajícího, prodávající je povinen potvrdit tuto skutečnost v souladu s ust. § 2173 OZ písemně. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě, jde-li o vady způsobené neodbornou montáží, pokud se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním, či vlivem povětrnostních podmínek.  Práva z vad se nevztahují na případy, kdy na věci vznikla vada jejím nesprávným používáním, nedovoleným zásahem do věci a v případech, kdy věc byla použita nikoliv v souladu s návodem na její použití. Rovněž je vyloučeno reklamovat baterie kvůli její nižší kapacitě.

K reklamaci zboží je zapotřebí vyplnit formulář Reklamační list na těchto internetových stránkách a odeslat jej prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu- spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující-spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující-spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím- spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.


Reklamační list ke stažení ZDE.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy ke stažení ZDE.Dokumenty ke stažení
KDE JSME
E-Shop RadioDAB.cz
Zikmunda Wintra 1282/21
301 00, Plzeň
KONTAKT
+420 606 657 400
andrea@rticz.com

Created with RTI cz s.r.o.
Návrat na obsah